งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

วันที่ ( 13 มีน่คม 2563) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานจัดการศึกษา และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/63 วาระการประชุม พิจารณาข้อสอบปลายภาพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมสัมนาสหกิจ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในวันรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 โควต้า ณ ประชุมซาน ถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่