งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้างบัณฑิตมืออาชีพ ในหัวข้อ “STEAM 4 INNOVATOR

คณะวิทยาการจัดการเสริมศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ STEAM 4 INNOVATOR 4 ขั้นตอนการสร้างนวัตกร เพื่อยกระดับการสร้างบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นบัณฑิตมืออาชีพและเป็นบัณฑิตนวัตกร

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เน้นการสร้างบัณฑิตมืออาชีพ ในหัวข้อ “STEAM 4 INNOVATOR “ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม วัตถุประสงค์การอบรมปฏิบัติการ เพี่อพัฒนาทักษะขีดความสามารถของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างบัณฑิตมืออาชีพและเป็นบัณฑิตนวัตกร ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่