งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ปรับหลักสูตรมุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

#วจก. #มรย. #ปรับหลักสูตรมุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานจัดการศึกษา ได้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร และวิทยากรด้านการออกแบบหลักสูตรของสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และคุณโอฬาร วีรานนท์ CEO-CoFounder Durian Cop เพื่อจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้งกับ ELO ซึ่งจะช่วยให้หลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะสม มีงานทำและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในอนาคต นอกจากนี้แล้วสามารถนำสมรรถนะเพื่อเสนอแก่สถานประกอบการสำหรับการในการปฏิบัติงานสหกิจในอนาคต

แกลเลอรี่