งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 ม.ค 63) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานจัดการศึกษา ประธานหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563  โดยมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การจัดทำสมรรถนะนักศึกษาบริหารธุรกิจและการปรับเปลี่ยนรายวิชาแกนให้เหมาะสมตามยุคสมัยและตามความต้องการของตลาดงานรวมถึงการเสนอชื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น/ศิษย์เก่าดีเด่น และนอกจากนี้การวางแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่