งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา

วันนี้ (13 ม.ค. 63) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร หัวหน้างานจัดการศึกษา อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่