งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายพัฒนาฯ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

(วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง และอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และมอบโจทย์ให้นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่