งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการส่งเสริมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสงขลา

การยื่นลงทะเบียนแบบแจ้งการใช้สิทธิเสียภาษีเงินได้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสรรพสามิต

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเสริมการชำระหนี้ของลูกค้าด้วยสื่อแคมเปญ

ติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ค้างชำระ

การจัดแฟ้มภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ท.บ.5)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอกสารของหน่วยงานกองคลังเทศบาลเมืองปัตตานี

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ส่งเสริมการทำพร้อมเพย์เพื่อรับเงินภาษีเงินคืนผ่านแอปพลีเคชั่น

การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ส่งเสริมสินเชื่อสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานจำกัด สาขายะหา

ประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนและส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งเสริมการออมทรัพย์ (วาดีฮะห์) ให้แก่สมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าไฟฟ้า

การให้บริการด้านรับจำนำทองของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด (สาขายะลา)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

สื่อประชาสัมพันธ์สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด 

การฝากเงินมูฏอรอบะฮของสมาชิกสหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด สาขายะลา

การเพิ่มประสิทธิภาพกานำเสนอผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดยะลา โดยใช้รูปแบบอินโฟกราฟฟิกส์

พัฒนาระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการด้วยโปรแกรม Excel

ส่งเสริมการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

การชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัดสาขายะลา

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด สาขายะลา