งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการบัญชี

ปัญหาในการบันทึกบัญชีในแต่ละเดือน

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรม Expess โดยใช้โปรแกรม Excel

ปัญหาการเข้าใช้โปรแกรม Formula winning

เทคนิคการค้นหาและการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร

คู่มือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด และ ภ.ง.ด 53

คู่มือการจัดทำภาษีซื้อ-ขาย โดยใช้โปรแกรม Express

การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท สสุภากร บัญชี จำกัด

การยื่นบงการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ทฤษฏีไคเซน

การบันทึกใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS

การนำส่งงบการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การจัดทำรายการภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม Microsoft Excel Program บริษัท วรรณพรการบัญชีและธุรกิจ จำกัด

การจัดการระบบฐานข้อมูลของผู้รับบริการผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

กระบวนการปฏิบัติงานการบัญชีและการยื่นภาษีออนไลน์