งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ลงพื้นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ หัวหน้างานจัดการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์มูฮัมมัด ปุ ลงพื้นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และมอบโจทย์ให้นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาวิทยา

แกลเลอรี่