งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมการเตรียมความพร้อม กิจกรรม ค่ายพัฒนานวัตกรรมบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย

(วันนี้ 25 ตุลาคม 2562) อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อม กิจกรรม ค่ายพัฒนานวัตกรรมบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่นักเรียน ชั้น ม 6 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่