งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดสัมภาษณ์นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นั้น  ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังลิ้งค์ที่แนบมานี้ (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uelYoOGgYHgFQhtlOuK6SAOuM8VK7y5c?ogsrc=32)  (กรณีนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสัมสัมภาษณ์และขาดสอบการสัมภาษณ์ หลักสูตรจะดำเนินการกำหนดวันพิจารณาอีกครั้งในโอกาสต่อไป)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่