งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา รหัส 58 (4ปีปกติ) เข้าสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา ในวันที่ 10 ต.ค 61 ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่