งานจัดการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม : สัมมนาทางวิชาการ "สตาร์ทอัพร้อยล้านกับวิธีพลิกธุรกิจ”

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ "สตาร์ทอัพร้อยล้านกับวิธีพลิกธุรกิจ” ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เกิดความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ๔.๐ โดยกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรม มรย.วิชาการ ๖๑ ระหว่าง วันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑             

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอให้นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ปกติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ  ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่